นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     ..:: ภาพกิจกรรม ::..


โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558
เพื่อให้เด็กในความอุปการะฯ ได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ได้เรียนรู้อาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคต
และมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค ตลอดจนค้าขายเพื่อเพิ่มรายได้

โครงการ แสงธรรมนำทางส่องชีวิต
ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา จัดทำโครงการ “แสงธรรมนำทางส่องชีวิต” โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานสงเคราะห์
เข้ามาสนทนาธรรม ภายในสถานสงเคราะห์ เดือนละ ๒ ครั้ง
จัดลูก ๆ ในความอุปการะฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังครั้งละ ๕๐ คน

ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ ๑๒ “อีสานเกมส์”
จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
นำเด็กๆ ในความอุปการะฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน
และทัศนศึกษา ภาคอีสาน , ภาคกลางตอนบน

โครงการต้นทุนชีวิตวัยรุ่นกับแนวคิดพึ่งพาตนเองบนวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดทำโครงการต้นทุนชีวิตวัยรุ่นกับแนวคิดพึ่งพาตนเอง
บนวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ชุมชนลำขนุน หมู่ที่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ต้อนรับ นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
บ้านสงขลายินดีต้อนรับ นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. ในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์ฯ ได้พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมลูกๆในความอุปการะฯ
 

..:: ประกาศ ::..

กำหนดการ อีสานเกมส์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด จำนวน 1 หลัง : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com