นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@yahoo.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์..:: ประกาศ ::..

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เก็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


..:: ภาพกิจกรรม ::..

วันเด็กแห่งชาติ 2557
ร่วมกิจกรรม โครงการจักรยานปั่นรัก พม. มอบของขวัญวันเด็กให้น้อง จ.ชายแดนใต้
กิจกรรม "บ้านสงขลาสร้างสรรค์ สืบสานลอยกระทง"
5 ธันวามหาราช
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
ต้อนรับ ภาครัฐ-เอกชน บริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา
นักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
      โครงการเปิดโลก เปิดตา เปิดปัญญา พัฒนาความคิด
      โครงการ ต้นทุนชีวิต เรียน รู้ คิด ชีวิตชุมชน
      โครงการ "ต้นกล้าความดี"
      โครงการ ต้นทุนชีวิต สร้างวัย kids ใสใจ วินัย เชิงบวก
       โครงการ หนูทำดีมีรางวัล
      โครงการ แสงธรรมนำทางส่องชีวิต
      โครงการ ศึกษาดูงานข้าราชการเจ้าหน้าที่
      โครงการ ทัศนศึกษา
      โครงการ เสริมสร้างชมรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนา
       โครงการ สุขสันต์วันเกิด
       โครงการ ค่ายพักแรม
       โครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น
บุตรบุญธรรมต่างประเทศ

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@yahoo.com