นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
เวปบอร์ด
จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@yahoo.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์..:: ประกาศ ::..

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมอาคารพักเด็ก 2 หลัง: สถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
สงขลา : ต.ค. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ก.ย. 57
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 2 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ธ.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับริการและแก๊สหุงต้ม : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักเด็ก จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : ส.ค. 56

[ข่าวย้อนหลัง]


..:: ภาพกิจกรรม ::..

โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
12 สิงหามหาราชินี 2557
ร่วมกิจกรรม พม. ออกหน่วยบริการทางสังคม จ.พัทลุง
ร่วมกิจกรรมกาชาดเคลื่อนที่กับเหล่ากาชาด จ.สงขลา
5 ธันวามหาราช
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา [ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2557] [วันอาสาฬหบูชา ก.ค. 57]
ต้อนรับ ภาครัฐ-เอกชน บริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา
นักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการ
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อาเซียน รร.มหาวชิราวุธ, รร.อนุบาลสงขลา
ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง วท.รัตภูม
ร่วมกิจกรรมประกวดสุทรพจน์ จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
      โครงการ "กีฬาสีประจำปี 2557 "บ้านสงขลาชาวนาเกมส์"
      โครงการ "พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก play and learn (เพลินกิจกรรม)"
      โครงการ "เครือข่ายเพื่อนช่วยคิดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น"
      โครงการ "วาทะศิลป์สร้างสุขประจำปี 2557 (ภาคใต้) รุ่นที่ 4 "
      โครงการ "สร้างความตระหนักรู้ สู่สังคมอาเซียน แก่เด็กและสตรี ประจำปี 2557"
       โครงการ "ไหว้แม่ทุกวัน สร้างขวัญ ผูกใจ"
      โครงการ "แสงธรรมนำทางส่องชีวิต"
      โครงการ "ศึกษาดูงานข้าราชการเจ้าหน้าที่"
      โครงการ "พัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557"
      โครงการ "กีฬาสามัคคี ประจำปี 2557""
       โครงการ "สุขสันต์วันเกิด"
       โครงการ "ต้นทุนชีวิตวัยรุ่น กับแนวคิดวิถี ชีวิตชุมชนบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
       โครงการ "ต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน พัฒนาศึกษาอาชีพ ตามวิถีชุมชน"
       โครงการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
         ในวัยรุ่น ประจำปี 2557
"
       โครงการ "คลายจิตพิชิตงาน"
บุตรบุญธรรมต่างประเทศ

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@yahoo.com